• https://www.facebook.com/ElbistanliBiyografi/
Prof. Dr. Recep KÖK

30 Ağustos 1953'de Elbistan'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültes’ini bitirdi (1976). Kamu Kurumlarında uzman ve idareci olarak çalıştı (Yedek Subay. 1977 – 1978; 1976-1985). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak bulundu (1985-1990); 1986 yılında yüksek lisans eğitimini, 1990 yılında ise ‘Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik’ alanında doktora eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede öğretim üyesi kadrosunda çalışmaya devam etti (Yardımcı Doçent, 1991-1993 ve Doçent, 1993-1995 yılları arasında).

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü  öğretim  üyesi  kadrosuna  geçiş  yaptı.  2000  yılında  ise  İktisat  Teorisi  Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna yükseltildi ve atandı.

Bulunduğu üniversitelerde seçilmiş fakülte ve yönetim kurul üyelikleri; İdari ve Yurt Dışı ve Araştırma Birimlerindeki Görevleri:

 

-     Atatürk  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  Fakültesi  Fakülte  ve Yönetim Kurulu Üyelikleri (1993-1995)

-     Dokuz  Eylül  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  Fakülte  Kurulu Profesör Üyeliği (Kasım 2004 - Kasım 2007)

-     İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (Ocak 2006 - Mayıs 2008)

-     Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, (Nisan 2008 - Temmuz 2008)

-     İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, (Temmuz 2008 - Temmuz 2011)

-     Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, (Temmuz 2008- Temmuz 2011)

-     Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, (Mayıs 2009)

-     İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, (Mayıs 2010 - Mayıs 2013)

-     Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, (Ekim 2013-Şubat 2015) görevlerinde bulundu.

 ABD’de iki kısa dönem (2003 ve 2008 yılları içinde) yurtdışında bulunan Kök; Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversiyesi’nde (TÜRKİSTAN) misafir öğretim üyelği ve Uluslararası Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde (ALMATA) yönetim kurulu

üyeliği yaptı (Eylül 2014-Ocak 2015). Halen İzmir Türk Ocağı Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU  üyesi olan Recep Kök aynı zamanda TEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi’dir (2011 - devam etmekte). Çalışma hayatına yönelik sosyal sorumluluk duyan ve sendikal faaliyetlere de destek veren Kök, TÜRK-EĞİTİMSEN ‘in üniversitedeki Baştemsilcisidir (2013-2015). Üniversite de öğrenci topluluklarına danışmanlık yapan Kök, Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar topluluğunun danışman öğretim üyesidir.

Bilim  Kurullarında  bulunan  Recep  Kök,  TÜBİTAK  jüri  üyeliği;  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsal Araştırma  Proğramı Komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuş ve International Economics Journal, Ekonomi-tek’ dergisinin 2012 yılından itibaren devam eden yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır.

Prof. Kök’ün daha çok sanayi iktisadı; finansal iktisat, oyun  teorisi ve iktisadî düşünce alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. İktisadî düşünce sahasında yayımlanmış 2 adet, sanayi iktisadi ve verimlilik alanında 7 adet olmak üzere toplam 9 adet eseri bulunmaktadır. Ayrıca, yurt dışında yayımlanmış 2 adet kitap bölümü yazarlığı; yurt içi ve yurt dışında,   doktora sonrası toplam 27 makale, 52 bildiri türü yayını mevcuttur. Bunlara ilâveten 3 Proje sorumluğu ile yurt içi ve yurt dışı Üniversitelerde Kongre, Sempozyum ve Çalıştay yürütücülüklerinde bulunmuş; bilim heyetlerinde yer almıştır. Toplam bitmiş araştırmalar kapsamında 32 adet Lisans Üstü Tez Danışmanlığıyla   (15 adet Doktora, 12 adet Yüksek Lisans) bilim insanı yetiştirmeye katkı sağlayan Kök; bilimsel çalışmalarına ilşkin yayın listesi aşağıda verilmiştir.


YÖNETİLEN TEZLER

 • 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Eko-Lojistik Analizi: Kırım Muharebesi Örneği, Mehmet Çetin, Doktora Tezi, 2015.
 • Finansal ve Reel Sektörler Arası  Etkileşim Temelli  Tahsis Etkinliği:  Türkiye Örneği, Ayşe Elif  Ay, Doktora Tezi, 2015.
 • Endüstriyel Genişleme Yolu: Demir Çelik Endüstrisinde Etkinlik Analizi: 2000-2011, Ramazan EKİNCİ, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Yüksek Öğretimde Fayda-Maliyet Yönlü Bir Yaklaşım: Türkiye Örneği (2001-2006-2010), Emel Ersun, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Etkisi: Stokastik Frontier Analizi, Saeid Haji Hassani Asl (İran Uyruklu), Doktora Tezi, 2013.
 • Sigorta Endüsrisinde Talep Fonksiyonu, Sevcan Öztürk, Tezsiz Y.L. Proje, 2012.
 • Finans  Endüstrisinde  Karşılaştırmalı  Etkinlik  Analizi:Türkiye  Örneği(1989-2006), Uzeyir Aydın, Doktora Tezi, 2010, (DEU Ünv. İktisat Yrd. Doçenti).
 • Ekonomik  Regülasyon   Modelleri   ve   Özelleştirme   Üzerine   İçsellik-Dışsallık Analizleri: Türkiye Örneği (1980-2006), Oğuz Kara, Doktora Tezi, 2009, (Duzce Univ. İkt. Yard. Doçenti).
 • Avrupa Birliği Sürecinde Türk Bankacılığının Rekabet Gücü, Hayrettin Afşar, Doktora Tezi, 2008 ( Müsteşar Yard., Emekli).
 • Çevresel  Etkinlik  Analizi:  Kuznets  Eğrisi  Yaklaşımı,  Banu  Akyıldız,  Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • İMKB'de Faaliyet Gösteren Yabancı Ortaklı Firmaların Etkinlik Analizi, Ayça Arat, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Bankalarda  Risk  Yönetimi:  Krediler  Açısından  Karşılaştırma,  Şekibe  Beril Pamuk, Tezsiz Y.L. Proje, 2008.
 • Türk Telekomünikasyon Piyasalarında Rekabet (Şebeke Endüstrisi Açısından Üç Firma Örneği), Mehmet Karaçuka, Doktora Tezi, 2007 (Halen Ege Unv. İktisat Doçenti).
 • Yatırım İkliminin Geliştirilmesinde Vergi Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği, Mustafa Bulut, Doktora Tezi, 2007, (Maliye Bakanlığı Vergi Daire Başkanı, Halen Pamukkale  Ünv, İktisat Doçenti, Emekli).
 • İktisat  Bilimi  ve  Metodolojik  Bir  Sınama:  Nitel  ve  Nicel  Teknikler  Üzerine Değerlendirme, Avni Önder Hanedar, Yüksek Lisans Tezi, 2007 (Yurt dışında).
 • Türkiye'de   Kayıtdışı   Ekonomi   ve   Türkiye   Ekonomisindeki   Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi (1980-2005 Dönemi Analizi), Onur Şapçı, Yüksek Lisans Tezi, 2006 (Yurt dışında).
 • Tam Bilgi ve Belirsizlik Altında Etkinlik Analizi: Türk Sigortacılık Endüstrisi Örneği (1990-2004), Evrim Turgutlu, Doktora Tezi, 2006 (Halen Ege Ünv. İktisat Doçenti)
 • Türkiye'de Kamu Borçlanma Politikası ve Fonksiyonel Gelir Dağılımı İlişkisi, Barış Kayrakcı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, (Maliye Bakanlığı Uzmanı).
 • Dış  Denge  ve  Döviz  Kuruna  Parasal  Yaklaşım  Türkiye  Örneği  (1987-2004), Serdar İSPİR, Doktora Tezi, 2006, (Halen Pamukkale Ünv., İktisat Doçenti).
 • Endüstri-İçi  Dış  Ticaret  (Türkiye’nin  Endüstri  İçi  Dış  Ticaretinin  Analizi), Nevzat Şimşek, Doktora Tezi, 2005.
 • Türkiye’de  İlk  Beşyüz  İmalat  Sanayi  Kuruluşunun  Kaynak  Kullanımı  ve Etkinlik Analizi, M.Ensar Yeşilyurt, Doktora Tezi, 2005 (Halen Pamukkale  Ünv. İktisat Doçenti)
 • Azerbaycan`ın Doğal Kaynaklarının Ekonomik Analizi ve Petrol Örneği, Elnur Samedov, Yüksek Lisans Tezi, 2004, (Azerbaycan Uyruklu)
 • Hisse   Senetleri   Endeksi   (İMKB   100)   ve   Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisinin Analizi, Ö. Tolga Demircioğlu, Yüksek Lisans Tezi, 2002.
 • Türkiye Tekstil Endüstrisinin Üretim Yapısı ve Karşılaştırmalı Rekabet Gücü - AB Örneği Almanya ile Karşılaştırma ve Bir Alan Çalışması, Orhan Çoban, Doktora Tezi, 2001, (Halen Selçuk Ünv. İktisat Profesörü)
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama, Mehmet Karaçuka, Yüksek Lisans Tezi, 2001 (Halen Ege Ünv. İktisat Yrd. Doçenti)
 • Fiyatların Konjonktürel Davranışına İlişkin Bir Araştırma (1963-1995 Türkiye Örneği),  Nevzat  Şimşek,  Yüksek  Lisans  Tezi,  1998  (Halen;  DEU  Ünv.  İktisat Doçenti)
 • Sigorta Talep Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Sinan Kuşcu, Yüksek Lisans Tezi, 1996 (Halen, Ulaştırma Bakanlığı, Daire Başkanı)
 • Erzurum  Şehir  Merkezinde  Vakıflar  ve  Sosyoekonomik  Bir  Değerlendirme, Ramazan Arslan, Yüksek Lisans Tezi, 1995
 • Sınır ve Kıyı Ticareti, Muammer Sönmez, Yüksek lisans tezi, 1995, (Halen Afet İşleri Genel Müdürü)
 • Demokrasilerde   Ekonominin   Politik   Manipülasyonu   Türkiye   Üzerine   Bir Uygulama, Enver Alper Güvel, Doktora Tezi, 1995 (Halen, Çukurova Ünv. İİBF Dekanı)
 • Ücret  Enflasyonu  ve  Erzurum  Ölçeğinde  Tüketici  Harcama-Gelir  İlişkileri, M.Ensar Yeşilyurt, Yüksek Lisans Tezi, 1995, (Pamukkale Ünv. İktisat Doçenti).
 • Tüketici Gelir-Harcama İlişkileri ve Sivas İli Tüketim Fonksiyonu, Fehim Bakırcı, Yüksek Lisans Tezi, 1995 (Tokat Ünv. İktisat Doçenti)
 • Planlı Dönemde Kalkınma ve Yapısal Değişmenin Analizi, Murat Nişancı, Yüksek Lisans Tezi, 1994 (Halen Erzincan Ünv. İİBF Dekanı)

KONGRE, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAY YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ

 • Organize  Sanayi  Bölgelerinin  Sorunları  ve  Çözüm Önerileri Sempozyumu,  İzmir, Kasım, 2007 (Sempozyum Yürütücüsü)
 • II. İktisat Çalıştayı, İzmir Merkezli Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, İzmir, 17- 18 Aralık 2009.


M
AKALELER

 • Recep Kök, Onur Şapçı (Hamilton College, Economics Department, New York, USA) “Kayıtdışı E konomi ve Türkiye ekonomisi’ndeki Büyüklüğünün T ahmin edilmesi” (HAKEMLİK SÜRECİNDE)
 • Recep Kök,Saeid Haji Hassani Asl, “Sermayenin Marjinal Verimliliğine Yönelik Bir Deneme:  Türkiye  İmalat  Sanayisinde  2005-2010 Örneklemi”,  Finans  Politik  & Ekonomik Yorumlar, 2013, Yıl:50, Sayı: 584.
 • Üzeyir Aydın, Recep Kök, “Türk Bankacılık Sektöründe Organizasyonel Etkinlik ve Etkinsizliğin Kaynakları”, Verimlilik Dergisi, 2013/2.
 • Recep    Kök,    Abdullah   Tekbaş,    “Vergi   Ədalətinə    Əsaslanan             Vergi       İslahatı”, Azərbaycan’ın Vergi Journali, 1/2013, January-February.
 • Recep  Kök,  Elşen  BAĞIRZADE,  Azerbaycan’ın  Vergi  Dergisi’nin Danışmanı Söyleşisi : Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı’nın, Azerbaycan’ın Vergi Dergisi, 2012.
 • Recep   Kök,    Nevzat   Şimşek,   “İktisat   Biliminin   Paradoksal   Yapısı   Üzerine”, Azerbaycan’ın Vergi Dergisi, 2012 (iktibas, (edit: Ercan Uygur, TEK, 2011).
 • Selim ŞANLISOY, Recep KÖK, "Politik İstikrarsızlık Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010/2.
 • Recep  KÖK,  “Azerbaycan’ın  İnkişaf Prosesini  Böyük  Farah Hissi  ile  İzleyirem”, Azerbaycan’ın Vergi Jurnali, Mart, 2012.
 • Selim ŞANLISOY, Recep KÖK, "Politik İstikrarsızlık Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47/541, ss. 9-22, 2010, (TÜBİTAK).
 • Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, Oğuz KARA, Üzeyir AYDIN, "Radikal ve Adımsal Teknolojiler İçerikli Endüstrilerde Bilgi Ekonomisi: Türkiye Endüstri-içi Ticaret Örneği", Verimlilik Dergisi, Milli Podüktivite Merkezi Yayını, 2010/1.
 • Recep  KÖK,  Bernur  AÇIKGÖZ,  "Analyses  of  FDI  Determinants  in  Developing Countries", International Journal of Social Economics, Volume: 36, Issue: 1/2, ss. 105-123, 2009. (SSCI)
 • Ethem DUYGULU, Recep KÖK, Aslı ÖZDEMİR, "Factors Influencing Innovation in SMEs in Turkey: An Interregional Comparison", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, ss. 367-379, 2008. (EBSCO)
 • Recep  KÖK, Ensar YEŞİLYURT,  "İlk  Beş Yüz İmalat  Sanayi İşletmesi İçerisine Giren Kamu Kuruluşlarının Kaynak Kullanımı ve Etkinlik Analizi -Türkiye Örneği: 1993-2000", Verimlilik Dergisi, Milli Podüktivite Merkezi Yayını, 2008/4, ss. 31-47, 2008.
 • Mehmet KARAÇUKA, Recep KÖK, "Türk Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeni Firmalarin Piyasaya Girişi ve Regülasyon Sorunları", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45/525, 2008.
 • Bennur AÇIKGÖZ, Recep KÖK, Serdar İSPİR, "Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003)", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/1, ss. 351-376, 2008.
 • Evrim TURGUTLU, Recep KÖK, Adnan KASMAN, "Türk Sigortacılık Şirketlerinde Etkinlik: Deterministik ve Şans Kısıtlı Veri Zarflama Analizi", İktisat, İşletme ve Finans, 251, ss. 85-102, 2007. (ECONLIT)
 • Recep KÖK, Ensar YEŞİLYURT, "İlk Beşyüz İmalat Sanayi Kuruluşunun Etkinlik Analiz Ve Sigma Yansıması - Türkiye Örneği: 1993 - 2000", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 21, Sayı:249, ss. 46-60, 2006. (SSCI)
 • Recep  KÖK,  Orhan  ÇOBAN,  "Türkiye  Tekstil  Endüstrisi  ve  Rekabet  Gücü:  AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği, 1989-2001", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 2005. (SSCI)
 • Recep KÖK, "İktisadi Krizlerin Konjonktürel Analizi ve Türkiye Özeline İlişkin Bir Deneme", Yeni Türkiye Dergisi, Yıl:7, Sayı: 42, 2001.
 • Recep KÖK, "Küreselleşme Sürecinde Türkiye (GSMH Açıkları Analizi)", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 1999.
 • Recep KÖK, Ertuğrul DELİKTAŞ, "Pozitif Eğimli Marjinal Gelir ve Monopolcü bir Firma  için  Çoklu  Kar  Dengeleri",  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 1999.
 • Recep  KÖK,  M.  ERSUNGUR,  "Bölgesel  Kalkınma  ve Erzurum  Alt Bölge  Planı İhtiyacı", Akademik Araştırmalar, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Yıl:1, 1996.
 • Recep   KÖK,   Ertuğrul   DELİKTAŞ,   "Özelleştirmenin   Temel Motivasyonları, Bölgemizdeki (Erzurum ve Çevresi) KİT'ler ve Bir Özelleştirme Örneği: Aşkale Çimento Fabrikası", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1-2, 1995.
 • Recep  KÖK,  Ertuğrul  DELİKTAŞ,  F.  GÜNDOĞDU,   "5  Nisan  1994 İstikrar Tedbirleri  ve  Düşündürdükleri",  Atatürk Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1-2, 1995.
 • Recep  KÖK,  D.  KAYA,  "Erzurum İlinde  Karşılaştırmalı Tüketim Fonksiyonu  ve Hanehalkı Harcamaları için Engel Eğrisi Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1-2, 1993.
 • Recep KÖK, "Enflasyonda Nasıl Korunabiliriz", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1-2, ss. 77-82, 1993.
 • Recep KÖK,"Talep Fonksiyonunda Gelir Değişkeninin Çeşitli Versiyonları Üzerine Bir Deneme", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, ss. 181-188, 1993.


B
İLDİRİLER

 • Recep Kök, Hakan Kahyaoğlu ve Ramazan Ekinci, “Fiyat Kaynağı Şoku Olarak Emtia Fiyatları”, 4. Uluslararası Ekonomi Konferansı, TEK, 18 – 20 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
 • Recep  Kök,  Ayşe  Elif  Ay,  “Finansal  ve  Reel  Sektörlerin  Eşleştirilmesine  Dayalı Strateji Geliştirme: Türkiye Örneği”, EconWorld International Conference in Economics, 3 – 5 Eylül 2014, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • Recep Kök, Serhat ŞENTÜRK “Endüstriyel Yığılma Ekonomileri Gümülcine-İskeçe- Dedeağaç   Organize   Sanayi   Bölgeleri   Örneği”,  International   Conference   on Eurasian Economies 2014, 1-3 Temmuz 2014, Skopje – Makedonya.
 • Recep KÖK, Ramazan EKİNCİ “Uluslararası Enerji ve Emtia Piyasaları Arasındaki Bağımlılık”, Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi-I (EFE' 2014), 12-14 Haziran 2014, Almatı – Kazakistan.
 • Recep  Kök,  Özgür  Uysal,  “Ordu  Ar-Ge  Harcamalarının  Ordunun Milli  Gelirden Aldığı Paya Oranının Savunma Sanayi Patentlerine Etkileri”, 3. Sanayi Şurası, 20-21 Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
 • Recep Kök, “Üniversite - Sanayi İşbirliği, Yeni Ufuklara Doğru Bilgi Ekonomileri”, Konya Ticaret Odası, 11 Kasım 2013, Konya, Türkiye.
 • Recep  Kök  (Davetli konuşmacı),  “Türkiye’nin  Asya - Ortadoğu Ülkeleri ile Ekonomik İlişkileri  ve  Erzurum  Yöresine  Etkileri”, Türkiye  Ekonomi  Kurumu 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, 24-25 Ekim 2013, Erzurum, Türkiye.
 • Recep  Kök,  Ramazan  Ekinci,  “Uluslararası  Finansal  Şoklara Karşı  Korunma Araçları  Üzerine:  Bir  Deneme”,  Türkiye Ekonomi  Kurumu  17.Ulusal  İktisat Sempozyumu, 24-25 Ekim 2013, Erzurum, Türkiye.
 • Recep Kök, “Türkiye'nin Asya- Ortadoğu Ülkeleri ile Ekonomik İlişkileri ve Erzurum Yöresine Etkileri”, Türkiye Ekonomi Kurumu, 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, 24-25 Ekim 2013, Erzurum, Türkiye.
 • Recep Kök, Kentlerin Uluslararası   Rekabet Gücünü Artırmasına Yönelik Stratejik Bir Yaklaşım: Yaşanabilirlik İndeksi ve Endüstriyel Yığılma Ekonomileri, V.İzmir İktisat Kongresi, Ekim, 2013.
 • Özgür Uysal,  Recep  Kök, “Türkiye Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September 2013, St. Petersburg, Rusya.
 • Recep Kök, Nevzat Şimşek, “Doğal Kaynak Zengini Ekonomilerde Refah: Kaliteli Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme”, International Conference on Economics, Finance and Banking, 26-28 July 2013, Bişkek, Kırgızistan.
 • Recep Kök, Nevzat Şimşek, “Effective Usage of Resource Rents, Institutional Quality and Welfare in Resource Rich Economies”, International Conference on Eurasian Economies, 11-13 October 2012, Almaty, Kazakistan.
 • Recep Kök, Mehmet Çetin, “Çevreleşme Sürecinde Yayılmacı Güçlerin Borç Yaratma Politikaları”, Türkiye Ekonomi Kurumu UEK-TEK 2012, 1 – 3 Kasım 2012, İzmir, Türkiye.
 • Recep Kök, Hakan Kahyaoğlu, Ramazan Ekinci, “Türkiye Ekonomisine Yönelik Risk İştahı”, Türkiye Ekonomi Kurumu UEK-TEK 2012, 1 – 3 Kasım 2012, İzmir, Türkiye.
 • Recep Kök, “The Ideology of Globalization and a Proposal. Alternative.Civilization”, I.   Avrasya   Sosyal  Bilimler   Forumu   (ASBF'12),   18–21   Ekim  2012,   Bakü, Azerbaycan.
 • Recep Kök, Ramazan Ekinci, Basic Dynamics of Information Economics: Space of Production and Environment, International Joint Conference, 8-10 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Recep Kök, Hasan Kürşat Güleş, “Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme Performansı Üzerine Etkisi, Konya Sanayisinde Karşılaiştımalı Bir Analiz”, Ulusal Lojistik ve Tederik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya, Türkiye.
 • Recep Kök, “Kamu Yararının Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Temel Öneri (Vergi Adaletini Esas Alan Vergi Reformu), Yeni Anayasa'nın Ekonomik ve Mali Hükümleri”, İstanbul Aydın Üniversitesi Anayasa Çalıştayı, 12-13 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Recep KÖK, "Avrasya Bağlamında Türklerin Misyonu ve Küreselleşme İdeolojisi", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Beykent Üniversitesi, 4-5 Kasım 2010, İstanbul, Türkiye.
 • Recep  KÖK,  Didem  ÖZTEKİN,  Filiz  ERATAŞ,  "Competitiveness  In Turkey's Banking Sector: Cross Efficiency Analysis", 16. Dünya Verimlilik Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2-5 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
 • Recep KÖK, Gülçin GÜREL, Gamze KARGIN, "Diffusion Effect of Productivity Oriented  Intra  Industry  Employment",  16.  Dünya Verimlilik  Kongresi,  Milli Prodüktivite Merkezi, 2-5 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
 • Recep KÖK, Üzeyir AYDIN, Ayşe Elif AY, "Political Achievement via Efficiency of Financial Sector: A Sample of Turkish Banking Sector", 16. Dünya Verimlilik Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2-5 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
 • Recep  KÖK,  Serdar  İSPİR,  Aydın  ARI,  "Zengin Ülkelerden  Azgelişmiş  Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği veya Evrensel Bölüşüm Parametresi üzerine bir İnceleme", 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-3 Eylül 2010, Kıbrıs.
 • Recep KÖK, Didem ÖZTEKİN, Filiz ERATAŞ, "Küresel Krizin Türkiye Bankacılık Sektörü  Üzerine  Etkileri:  Veri  Zarflama  Analizi Yöntemiyle  Etkinlik  Analizi", Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu V, 27 – 29 Mayıs 2010, Balıkesir, Türkiye.
 • Recep   KÖK,   Nevzat   ŞİMŞEK,   Elif   AY,   "Intra-Industry  Trade, Patents   and Technology   Diffusion",   Technology   and  Economic Development:   Fourth International Conference on Industrial Dynamics, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 21–22 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye.
 • Recep   Kök,   Hakan  Kahyaoğlu,   "Uluslararası  Kaynak   Aktarma Mekanizmaları Çerçevesinde Dünya Krizi ve Türkiye”, Qlobal Maliyye Böhranı: İktisadi Tehlikesizliğin Azerbaycan Modeli Ve Dünya Tecrübesi,Materialleri II, International Conference, 21 – 22 Aralık 2009, Bakü, Azerbaycan.
 • Recep KÖK, "Global Mali Kriz", Global Mali Kriz Güvenliği Azerbeycan Modeli ve Dünya Tecrübesi, 21 – 22 Aralık 2009, Azerbeycan.
 • Recep  KÖK,  Nevzat  ŞİMŞEK,  "İktisat  Biliminin  Paradoksal  Yapısı Üzerine", Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi Çalıştayı, 12 Aralık 2009, Ankara, Türkiye.
 • Recep KÖK, "Kriz Sonrası Nasıl Bir Dünya ve Türkiye'nin Konumu", Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1 Aralık 2009, İzmir, Türkiye.
 • Recep KÖK,"Finansal Kriz, Panel, Oturum Başkanı: Rıdvan Karluk: Erdogan Alkşn, Ahmet İncekara, Recep Kök, Cemal Şanlı, Requibiz Zaman," 1. Uluslararası Davraz Kongresi, ISPARTA, Eylül 2009.
 • Recep   KÖK,   Oğuz   KARA,"Türkiye  Ekonomisinde  Özelleştirme Yönlü  Dışsal Ekonomiler Analizi", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009, Erzurum, Türkiye.
 • Recep  KÖK,  "Uluslararası  Kaynak  Aktarma  Mekanizmaları Çerçevesinde  Dünya Krizi ve Türkiye Ekonomisine Yönelik Bir Risk Değerlendimesi", Türkiye Ekonomi Kurumu, Küresel Bunalım ve Türkiye Ekonomisi Çalıştayı, 28 Aralık 2008, Ankara, Türkiye.
 • Ethem DUYGULU, Recep KÖK, Aslı ÖZDEMİR, "Factors Influencing Innovation in SMEs in Turkey: An Interregional Comparison", 31st Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, 5 – 7 Kasım 2008, İrlanda, 31st Institute for Small  Business  & Entrepreneurship  Conference  Proceedings,  ISBN:  978-1- 900862-08-0 (640/1-9).
 • Recep  KÖK,  Serdar  İSPİR,  Ayça  ARAT,  "İMKB'de  Faaliyet Gösteren Yabancı Ortaklı Firmaların Etkinlik Düzeyi Analizi", Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu, 24 – 28 Nisan 2008, Bandırma, Türkiye.
 • Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, Oğuz KARA, Üzeyir AYDIN, "Radikal ve Adımsal Teknolojiler İçerikli Endüstrilerde Bilgi Ekonomisi: Türkiye Endüstri-içi Ticaret Örneği", 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26 – 28 Aralık 2007, İstanbul, Türkiye.
 • Recep KÖK, Ethem   DUYGULU, Nevzat ŞİMŞEK, "Teşviklerin KOBİ'lerin Kuruluşuna Etkisi ve Organize Sanayi Bölgelerinde Girişimci Tutumu: Türkiye Örneği", Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 29 – 30 Kasım 2007, Buca, Türkiye, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri Kitabı, ss. 253-265.
 • Recep   KÖK,   Ethem  DUYGULU,  Nevzat   ŞİMŞEK,   "Are Development   Plans timulating the Establishment of SMEs?: A Study of Turkish SMEs", 30th Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, 7 – 9 Kasım 2007, İskoçya, International Entrepreneurship Conference Proceedings,120/1-15.
 • Recep  KÖK,  Muhsin  KAR,  "Teşvik  Politikalarının  Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi", 14. Ulusal İktisat Sempozyumu: Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları?, 25 – 26 Ekim 2007, Gaziantep.
 • Recep  KÖK,  Serdar  İSPİR,  Aydın  ARI,  "Zengin Ülkelerden  Azgelişmiş  Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği veya Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir İnceleme", Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 11 – 13 Eylül 2006, Ankara, Türkiye.
 • Recep   KÖK,   Onur   ŞAPÇI,   "Kayıtdışı   Ekonomi   ve   Türkiye Ekonomisindeki Büyüklüğünün  Tahmin  Edilmesi",  Uluslararası Ekonomi  Konferansı,  Türkiye Ekonomi Kurumu, 11-13 Eylül 2006, Ankara, Türkiye.
 • Recep  KÖK,  Nevzat  ŞİMŞEK,"Endüstri-içi  Dış  Ticaret,  Patentler  ve Uluslararası Teknolojik Yayılma", UEK TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, 11-13 Eylül 2006, Ankara, Türkiye.
 • Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, "Panel Veri Analizi: Birim Kök ve Eşbütünleşme", Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Semineri, Mayıs 2006, İzmir, Türkiye.
 • Recep KÖK, Serdar İSPİR, "Türkiye'deki Gelir Gruplarının Evsahibi olma İhtimalinin Modellenmesi ve Tahmini", Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, I. Çalıştay Etkinlikleri, Eylül 2005, İzmir, Türkiye.
 • Recep KÖK, "Avrasya Bağlamında Türklerin Misyonu ve İdeolojik İki Yaklaşım", II. Balkan  Türk Kadınları  Ortak Merkezleri  ve  İşbirliği  Kurultayı,  Mayıs 2005, Kayseri, Türkiye.
 • Recep   KÖK,   Ertuğrul   DELİKTAŞ,   "Efficiency   Convergence   in Transition Economies: 1991-2202 A Non-Parametric Frontier Approach", Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Nisan 2004, İzmir, Türkiye.
 • Recep   KÖK,   "Türkiye   Cumhuriyeti'nin   Yüzüncü   Yılına Hazırlanırken   Temel Dönüşümleri Açıklayan Bazı Analitik Yaklaşımlar ve Küreselleşmeden Beklentiler", İktisat Bölümü Tartışma Metni, Nisan 2004, İzmir, Türkiye.
 • Recep   KÖK,    "Türkiye   Cumhuriyeti'nin   Yüzüncü   Yılına Hazırlanırken   Temel Dönüşümleri Açıklayan Bazı Analitik Yaklaşımlar ve Küreselleşmeden Beklentiler", 2004  Türkiye  İktisat  Kongresi, Küreselleşme  ve  Türkiyenin  Dış  Ekonomik İlişkileri Tebliğ Metinleri, Ocak 2004, Ankara, Türkiye.
 • Recep KÖK, Orhan ÇOBAN, "Kitlere İlişkin Bir Regülasyon Modelinin Gerekliliği ve Kaynak Kullanım Etkinliği Üzerine: Nevşehir Tekel Rakı Fabrikası Örneği", 6th METU International Conference in Economics, Eylül 2002, Ankara, Türkiye.
 • Recep KÖK, Orhan ÇOBAN, "KOBİ'lerin Sorunları, Analitik Çözüm Stratejileri ve Rekabet İmkanları - Kahramanmaraş Tekstil Endüstrisi ve Firma Ölçeğinde Bir Etkinlik Analizi", Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions Conference, Ocak 2002, Kıbrıs.
 • Recep KÖK, "KİT-Özelleştirme, Perfomans-Refah İlişkisi ve Türkiye Yaklaşımlı Bir Model Denemesi", I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11 – 12 Kasım 1993, İzmir, Türkiye.
 • Recep  KÖK,  "Bayburt'un  Demografik Yapısı  ve Bayburt'ta  Sosyal Mobilite", Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, 23 - 25 Mayıs 1988. Erzurum, Türkiye.


K
İTAP / KİTAP İÇİ BÖLÜM / KİTAP İÇİ MAKALE YAZARLIĞI

 • Recep KÖK, Ayşe Elif AY, “Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji”, Mikro İktisat, Palme Yayıncılık Ankara, ISBN No: 978-605-355-214-7, Ders Kitabı, Ocak, 2014.
 • Recep  KÖK,  Elif  AY,  “Bölüm  13:  Oyun  Teorisi  ve  Rekabetçi  Strateji”,  Mikro İktisat, ISBN No: 978-605-355-2, Ankara, Ocak 2014, İngilizce’den Türkçe’ye Kitapiçi   Bölüm   Çevirisi.   (Orijinal Kitap   Bilgileri:   Microeconomics,   Pindyck, Rubinfeld )
 • Recep KÖK, Aslı Önay AKÇAY, “Genel Denge Analizi ve İktisadi Etkinlik”, Mikro İktisat: Teori ve Uygulamalar, ISBN No: 978-605-133-786-9, Ankara, 2014, İngilizce’den Türkçe’ye Kitap içi Bölüm Çevirisi. (Orijinal Kitap Bilgileri: Microeconomics: Theory and Applications, Browning, Zupan)
 • Recep KÖK, Mikro İktisat: Teori ve Uygulamalar, ISBN No: 978-605-133-786-9, Ankara,  2014,  İngilizce’den  Türkçe’ye  Kitap  Çeviri Editörü.  (Orijinal  Kitap Bilgileri: Microeconomics: Theory and Applications, Browning, Zupan)
 • Recep Kök, Gülçin Gürel, ”Endüstriyel Verimlilik ve İstihdamın Yayılma Etkisi”, Para,  Kur,  Maliye  Politikaları  ve  Reel  Ekonomi,  Editör: Fahriye  Öztürk  ve Türkmen Göksel, TEK, İmaj Yayınevi, 2012.
 • Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, Ethem DUYGULU, Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin  Performans  Değerlendirmesi  ve  Strateji Geliştirme  (Alt Bölgelerarası Karşılaştırma), Sempozyum Bildirileri Kitabı, ISBN No: 978-975-441-304-5,  2011, Ocak.
 • Recep  KÖK,  Nevzat  ŞİMŞEK,  "İktisat  Biliminin  Paradoksal  Yapısı Üzerine", Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi (Ed. Ercan Uygur), TEK, İmaj Yayınevi, Ankara 2011.
 • Recep Kök,  Hakan Kahyaoğlu,    Uluslar Arasi Kaynak Aktarma Mekanizmalari Çerçevesinde Dünya Krizi Ve Türkiye Ekonomisine Yönelik Bir Risk Değerlendirmesi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türkiyə Respublikasi Sakarya Universiteti Türk Dünyasi Araşdirmalari Vəqfi “Qlobal Maliyyə Böhrani: İqtisadi Təhlükəsizliyin Azərbaycan Modeli Və Dünya Təcrübəsi” Mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransin Materiallari(Ii Kitab), ss. 32-40, 21-22 Dekabr 2009, Bakı, Azərbaycan, 2010
 • Recep  KÖK,  Elif  AY,  “Hanehalkı  Davranışı  ve  Tüketici  Tercihi”, Ekonominin İlkeleri, 13:978-0-13-714145-6, İzmir, 2010, ss. 107 - 135, İngilizce’den Türkçe’ye Kitap içi Bölüm Çevirisi. (Orijinal Kitap Bilgileri: Principles of Economics, Case, Fair, Oster, 9. Baskı, 2009.)
 • Recep  KÖK,  Orhan  ÇOBAN,  “Privatization  as  a  Strategy  of Restructuring  in Developing  Economies:  The  Case  of  Turkey”, “Global  Privatization  and  Its Impact”, 978-1-60456-785-4, Nova Science Publishers, New York, 2009, ss. 61 - 85, Bilimsel kitap, Kitap içi bölüm/Makale.
 • Recep   KÖK,   Ethem   DUYGULU,   Nevzat   ŞİMŞEK,   “Teşviklerin KOBİ'lerin Kuruluşuna Etkisi ve Organize Sanayi Bölgelerinde Girişimci Tutumu”, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı, 978-975-441-257-4, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası,(2008), ss. 253 - 266, Proje Raporu/Araştırma Raporu, Kitap içi bölüm/Makale.
 • Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, Ethem DUYGULU, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı, 978-975-441-257-4, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası,  İzmir,  2008,  Proje  Raporu/Araştırma  Raporu, Kitap yazarlığı.
 • Ethem DUYGULU, Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, “Organize Sanayi Bölgelerinde Organizasyonel Etkinlik”, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı, 978-975-441-257-4, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2008, ss. 239 - 249, Proje Raporu/Araştırma Raporu, Kitap içi bölüm/Makale.
 • Aydın ARI, Ali ÖZDEMİR, Recep KÖK, “Organize Sanayi Bölgelerinde Örneklem Dahilindeki İşletmelere İlişkin Tanımsal Bilgiler”, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı, 978-975-441-257-4, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, 2008, ss. 11-30, Kitap içi bölüm/Makale.
 • Recep    KÖK,    Hakan    KAHYAOĞLU,     “Yeni    Yaklaşımlar      Çerçevesinde     Kriz Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Makale Derlemesi, ISBN No: 975-614-560-9, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 2006.
 • Recep  KÖK,  Ertuğrul DELİKTAŞ,  “Endüstri  İktisadında  Verimlilik Ölçme  ve Strateji Geliştirme Teknikleri”, İzmir, 975-288-592-6, 2003, Bilimsel kitap, Kitap yazarlığı.
 • Recep    KÖK,     İktisadi    Düşünce:    Kavramların    Analitik      Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1999, Ders Kitabı, Kitap yazarlığı.
 • Recep  KÖK,  İktisadın Tarihi ve Felsefi Temelleri,  Anadolu  Matbaacılık, İzmir, 1999, Bilimsel kitap, Kitap yazarlığı.
 • Recep    KÖK,    Ekonomi-Politik   Populizm   Özelleştirme   ve      KİT'ler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1995, Bilimsel kitap, Kitap yazarlığı
 • Recep KÖK, Özelleştirme Yöntemleri ve KİT’ler, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Haziran, 1993, Bilimsel kitap, Kitap yazarlığı.
 • Recep  KÖK,  Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik,  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Bilimsel Kitap, Haziran, 1991.

ÜYE OLUNAN
MESLEKİ / BİLİMSEL / KÜLTÜREL / SANATSAL KURULUŞLAR
 • Türk Ocakları, 1993 – devam ediyor; Halen İzmir Şubesi Başkanı, 2013
 • Milli Prodüktivite Merkezi, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 2009 –2011.
 • Türkiye Ekonomi Kurumu, Denetim Kurulu Üyesi, 2009 – 2012.
 • Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 -  DevamEdiyor
  
5579 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
REKLAM
ÜYE GİRİŞİ
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret111183